சபாநாயகர்: செய்தி

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 'டிஜிட்டல் ஹவுஸ்' திட்டம் இன்று முதல் அறிமுகம் 

கணினியுகமாக இருஙக உலகம் தற்போது ஆண்ட்ரைடு யுகமாக மாறி வருகிறது. இதன் வளர்ச்சி தற்போது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையிலும் தற்போது அறிமுகமாகியுள்ளது.