குளிர்கால மாற்றங்கள்: செய்தி

22 Dec 2022

உலகம்

குளிர்கால சங்கிராந்தி 2022: இன்று ஆண்டின் மிகக் குறுகிய நாள்!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளிர்கால சங்கிராந்தி என்பது அந்த ஆண்டின் மிக குறுகிய நாளாக அமையும்.