தைராய்டு: செய்தி

நான்கு பொதுவான தைராய்டு பிரச்சனைகள்! 

உலக தைராய்டு தினம்: தைராய்டு என்பது உங்கள் கழுத்தின் முன்புறத்தில் உள்ள ஒரு பட்டாம்பூச்சி வடிவ சுரப்பி ஆகும். உங்கள் உடல் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தும் விதத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களை உருவாக்குகிறது தைராய்டு சுரப்பி.

தைராய்டு

ஆரோக்கியம்

தைராய்டு விழிப்புணர்வு மாதம்: ஹைப்போ தைராய்டிசத்தின் பொதுவான அறிகுறிகளை அறிந்து கொள்வோம்

ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஜனவரி மாதம், தைராய்டு விழிப்புணர்வு மாதமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குளிர்காலம்

ஆரோக்கியம்

குளிர்கால நேரங்களில் பருவகால மாற்றங்கள் உண்மையில் ஹைப்போதைராய்டை பாதிக்கிறதா?

குளிர்கால மாதங்களில் சளி மற்றும் காய்ச்சல் எல்லா இடங்களிலும் தோன்றும் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். ஆனால் குளிர்கால பருவ மாற்றங்கள் தைராய்டு செயலிழப்பின் அறிகுறிகளையும் பிரதிபலிக்கின்றன.