ரத்ததானம்: செய்தி

இரத்த தானம் செய்பவர்கள் தினம்: இரத்த தானம் செய்வதால் கிடைக்கும் ஆச்சரியமான நன்மைகள்

இரத்த தானத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வைப் பரப்புவதற்காக, ஆண்டுதோறும், ஜூன் 14 அன்று, உலக ரத்ததானம் செய்பவர்கள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.