கொழுப்பு: செய்தி

கொலஸ்ட்ரால்

ஆரோக்கியம்

உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அதிக கொலஸ்ட்ரால்

கொலஸ்ட்ரால் என்பது உடலிலுள்ள செல்களில் காணப்படும் ஒருவித மெழுகு போன்ற பொருள் ஆகும்.