சூரிய கிரகணம்: செய்தி

இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம்.. எப்போது? 

2023-ன் முதல் சூரிய கிரகணம் கடந்த ஏப்ரம் 20-ம் தேதி நிகழ்ந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் அடுத்த மாதம் நிகழவிருக்கிறது.