மிஸ் வேர்ல்ட்: செய்தி

மிஸ் வேர்ல்ட் 2023: இந்தியா சார்பில் போட்டியிடும் சினி ஷெட்டி பற்றி சில தகவல்கள்

மிஸ் வேர்ல்ட் 2023, போட்டி 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது.