உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம்: செய்தி

வயிற்றுக்கு தீங்கு மற்றும் நோவு விளைவிக்கும் சில உணவுகள் 

உணவு தொடர்பான எந்த கவனக்குறைவும் உடலிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். ஆரோக்கியமான உணவு உட்கொள்ளலை ஊக்குவிக்கவும், உணவினால் ஏற்படும் அபாயங்களைத் தடுக்கவும் உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் ஜூன் 7 ஆம் தேதி அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. வயிற்றுக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் சில உணவுகள் உள்ளன.

உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் 2023: ஆண்டுதோறும் 10ல் ஒருவர் பலி! 

உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம், ஜூன் 7ஆம் தேதியான இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.