சென்னை தினம்: செய்தி

22 Aug 2023

சென்னை

384வது சென்னை தினம் - வரலாற்று சிறப்புகள் ஓர் பார்வை

கடந்த 2004ம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் மாதம் 22ம் தேதி 'சென்னை தினம்' கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.