மன்னர் சார்லஸ்: செய்தி

பொதுமக்களின் பார்வைக்கு முதன்முறையாக திறக்கப்பட்ட பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையின் கிழக்குப் பகுதி 

அரச வரலாறு மற்றும் டிராகன் சின்னங்கள் நிரம்பிய இங்கிலாந்து அரச மாளிகையான பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையின் கிழக்கு பகுதி, 175 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டதிலிருந்து அரச பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே உள்ளது.