நத்திங்: செய்தி

08 Jul 2024

இந்தியா

இந்தியாவில் நத்திங் CMF ஃபோன் 1, ரூ.15,999 இல் அறிமுகம் ஆகியுள்ளது 

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நத்திங் CMF போன் 1, இறுதியாக இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.