மூளை காய்ச்சல்: செய்தி

உலக மூளைக் கட்டி தினம் 2023: அறிகுறிகள் மற்றும் அதற்கான சிகிச்சைகள்

உலக மூளைக் கட்டி தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 8ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது.