காடு: செய்தி

சர்வதேச புலிகள் தினம்: புலிகள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் 

புலிகள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக, ஜூலை 29ஆம் தேதி சர்வதேச புலிகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.