சிக்கில் அனீமியா: செய்தி

உலக சிக்கில் செல் அனீமியா விழிப்புணர்வு தினம்: இந்த நோயினை பற்றி சில தகவல்கள்

இன்று உலக சிக்கில் செல் அனீமியா விழிப்புணர்வு (World Sickle Anemia Awareness)தினம்.